Posamezno zaključeno javno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 05.12.2023 ob 14:04:29 je bila

f6d6151b0c17848ee0d4114ea1672fe6202c3c17


Ponudnik

Ithaka Harbors Inc.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 108.002,00 brez DDV

Naročnikove objavljene odločitve

Javno naročilo letna naročnina (AAF) za dostop do arhivskih e-vsebine revij JSTOR za obdobje 1.1.2024 - 31.12.2024 za upravičene uporabnike konzorcija naročnik odda ponudniku: JSTOR|Portico, One Liberty Plaza, 165 Broadway, 5th Floor, New York, NY 10006, USA za ponudbeno ceno USD 108,002,00. Obrazložitev: 1. Naročnik je objavil javno naročilo male vrednosti za letna naročnina (AAF) za dostop do arhivskih e-vsebine revij JSTOR za obdobje 1.1.2024 - 31.12.2024 za upravičene uporabnike konzorcija: 1. Univerza v Ljubljani JSTOR Archival Journals and Primary Sources Collection 2. Univerza v Mariboru JSTOR Archival Journals and Primary Sources Collection 3. Univerza v Novi Gorici JSTOR Archival Journals and Primary Sources Collection 4. Univerza na Primorskem JSTOR Archival Journals and Primary Sources Collection 5. Inštitut za novejšo zgodovino zbirke I, II, V, VII 6. Narodni muzej Slovenije zbirke I – XV + Life Sciences, Business IV, Lives of Literature, Public Health, Security Studies, Sustainability, 19th Century Pamphlets (Museum Collection) 7. ZRC SAZU zbirke I, II, III, IV, Life Sciences 8. ZRS Koper zbirke I, II, III, V, VII, XIII 2. Na razpis je prispela ena ponudba, ki je bila pravočasna in dopustna. 3. Po opravljenem postopku ocenjevanja je naročnik za leto 2024 izbral: JSTOR|Portico, One Liberty Plaza, 165 Broadway, 5th Floor, New York, NY 10006, USA. 4. Uporabljeno merilo za ocenjevanje ponudb: Najnižja ponujena skupna cena. 5. Prednost izbranega ponudnika v razmerju do ponudnika, ki ni bil izbran: Najnižja ponujena skupna cena. Naročnik je prejel eno ponudbo. 6. Razlog za zavrnitev neizbrane ponudbe: Naročnik je prejel eno ponudbo. 7. Pravno varstvo: Zoper to odločitev o oddaji javnega naročila je možno vložiti zahtevek za revizijo v roku 5 delovnih dni od prejema te odločitve. Šteje se, da je odločitev vročena z dnem, ko je objavljena na portalu javnih naročil. Obrazložen zahtevek za revizijo mora biti pripravljen v skladu s 15. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Uradni list, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19). Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/), v primeru nedelovanja oziroma tehničnih težav pri delovanju portala, se postopa skladno s 6. odstavkom 13. a člena ZPVPJN. Taksa za postopek revizije znaša dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost), kar znaša 2.108,43 EUR. Takso mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana; SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN: SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja; referenca: 11 16110-7111290-00343923. Potrdilo o plačilu takse mora vlagatelj priložiti zahtevku za revizijo.
https://www.enarocanje.si/Odlocitve/Pregled.aspx?OdlocitevID=137239