Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SISTEMA EPONUDBE.SI

Verzija 1.1
z dne 9.7.2018

 

A. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(1) Ti splošni pogoji so sestavni del dogovora o uporabi informacijskega sistema ePonudbe.si (v nadaljevanju IS) ter vseh njegovih podsistemov. IS je last družbe Praetor d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju skrbnik IS). Skrbnik IS v celoti razpolaga z IS in daje uporabnikom, ki so naročniki, po vsakokratni veljavni tarifi na voljo IS (licenco za uporabo) pod pogoji, določeni v teh splošnih pogojih uporabe, skladno z navodili za uporabo sistema ter morebitnih dogovorih, sklenjenih z njimi. Za uporabnike, ki v sistemu oddajajo ponudbe, je uporaba IS brezplačna. Splošni pogoji veljajo za vse stranke, ki na kakršenkoli način uporabljajo IS.

(2) Stranke (v nadaljevanju uporabniki) se zavezujejo IS uporabljati izključno za namen, za katerega je bil vzpostavljen ter zgolj na način, ki je predviden. Kakršenkoli poskus ali (upo)raba IS v nasprotju s splošnimi pogoji uporabe oziroma poskus ali zloraba IS ima lahko za posledico izključitev uporabnika iz sistema oziroma prepoved uporabe IS. V primeru izvedbe povpraševanja preko IS kot dela postopka oddaje javnega naročila, povpraševanja ali zbiranja ponudb ima lahko navedeno ravnanje za posledico zavrnitev oziroma izločitev ponudbe takega ponudnika ali prekinitev pogodbe o nudenju storitve sistema, če gre za ravnanje na strani uporabnika, ki je naročnik. Poskus ali zloraba IS s strani uporabnika ali tretje osebe se lahko obravnava tudi kot kaznivo dejanje ali kršitev teh splošnih pogojev, kar ima lahko za posledico civilno odgovornost kršitelja.

(3) IS, njegovi podsistemi in vsi njegovi integralni deli so avtorsko delo, zaščiteno z veljavno zakonodajo na področju avtorskih pravic in mednarodnimi dogovori o avtorskih pravicah, kot tudi s predpisi s področja varovanja intelektualne lastnine, ter last nosilca materialnih avtorskih pravic (skrbnika IS). IS ali njegov del se ne sme uporabljati mimo določb teh splošnih pogojev uporabe. Uporaba IS mimo teh splošnih pogojev uporabe pomeni kršitev avtorskih pravic in kot taka povzroči kršiteljevo odgovornost v skladu z veljavnimi predpisi.

(4) Skrbnik IS s temi splošnimi pogoji ali s pogodbami z naročniki, ki pomenijo uporabo IS, za katere veljajo ti splošni pogoji, ne prenaša na naročnike, uporabnike ali tretje osebe nobenih materialnih avtorskih pravic iz naslova IS.

 

DOMNEVA POZNAVANJA SPLOŠNIH POGOJEV

2. člen

(1) Ti splošni pogoji so javno objavljeni na spletnih straneh IS na naslovu: www.eponudbe.si oziroma www.e-ponudbe.si oziroma https://eponudbe.si/ (področje Splošni pogoji), ali njihovih poddomenah (kot npr. moje.eponudbe.si in podobno). Poleg tega se bo na njih izrecno ali posredno z navedbo uporabe IS sklicevalo vsako povpraševanje, zbiranje ponudb, javni razpis, javno naročilo ali drugo povabilo k predložitvi ponudb, katerega namen bo uporabiti ta IS. Zato se šteje, da so stranki, ki uporablja, je povabljena ali pristopi k draženju v tem IS, ob vstopu v IS ti splošni pogoji znani in da jih v celoti sprejema.

(2) Za potrebe svojih strank lahko skrbnik IS postavi posamezni stranki grafično prilagojen IS, ki bo v takšnem primeru deloval v okviru poddomene eponudbe.si (praviloma nazivstranke.eponudbe.si). Ne glede na to v okviru katere grafično prilagojene rešitve uporabnik dostopa do IS gre za enovit IS, ki ima funkcionalne lastnosti iz teh splošnih pogojev in tudi za tako grafično prilagojeno rešitev veljajo ti splošni pogoji.

(3) Uporabniku se ob prvi identifikaciji v IS (ob registraciji kot pogoj za registracijo) izpišejo ti splošni pogoji uporabe, uporabnik pa mora kot pogoj za prvi vstop v sistem potrditi sprejem teh splošnih pogojev uporabe. IS hrani potrditev teh splošnih pogojev na način, da v bazi IS pri posameznem uporabniku zabeleži verzijo splošnih pogojev, ki jih je uporabnik sprejel. Šteje se, da je z vpisom potrditve splošnih pogojev v bazo uporabnik z njimi seznanjen ter jih v celoti sprejema. Ob vsakokratni spremembi splošnih pogojev mora uporabnik na novo potrditi strinjanje z aktualno verzijo splošnih pogojev. Prva identifikacija v IS s pomočjo uporabniškega imena (elektronskega naslova, gesla in dvostopenjske identifikacije v obliki prejetega enkratnega SMS gesla) šteje za prvi vstop v zaprt IS.

(4) Uporaba javnega (odprtega) dela IS je mogoča tudi brez identifikacije v IS (pregledovanje aktualnih objavljenih javnih naročil, zapisnikov o odpiranju ponudb itn.), objava zavnih naročil za uporabnike, ki so naročniki, ter oddaja ponudb za uporabnike, ki v IS oddajajo ponudbe, pa je mogoča le po predhodni registraciji (identifikaciji v IS); posledično IS šteje za zaprt IS v smislu veljavne zakonodaje s področja elektronskega poslovanja, kot je opredeljeno v nadaljevanju.

(5) Uporabnik s potrditvijo splošnih pogojev potrjuje, da dovoljuje uporabo naslednjih osebnih podatkov za potrebe izvajanja povpraševanj: ime in priimek uporabnika, elektronski naslov, GSM telefonska številka, identifikacija naročnika ali ponudnika, ki mu pripada. Vsi navedeni osebni podatki so potrebni za identifikacijo in dvostopenjsko avtentifikacijo uporabnika v IS. Skrbnik sistema bo na zahtevo uporabnika izbrisal v najkrajšem času po njegovi zahtevi, ki bo prišla iz njegovega e-naslova ali naslova zakonitega zastopnika uporabnika, in sicer vse navedene podatke, z izjemo podatkov o tem, katera javna naročila, popravke ter pozive je tak uporabnik objavil oziroma katere ponudbe, preklice, spremembe in dopolnitve je oddal (navedeno je del dokumentacije o oddanem javnem naročilu in se hrani skladno z veljavno zakonodajo).

(6) Če naročnik v objavi javnega naročila ali povabilu k oddaji ponudbe ne navede drugače (npr. navede naročniku grafično prilagojen naslov poddomene) bo IS za posamezno povpraševanje dosegljiv preko interneta na kateremkoli od teh naslovov: www.eponudbe.si oziroma www.e-ponudbe.si.

(7) Za uspešno uporabo IS uporabnik potrebuje računalnik z nameščeno aktualno verzijo brskalnika s podporo standardu HTML5 (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari ali drug brskalnik, ki je podprt oz. za katerega nudi aktivno podporo proizvajalec tega brskalnika…) ter vključeno podporo programskemu jeziku Javascript, ter ustrezno povezavo z internetom (zaradi nemotenega delovanja sistema mora uporabnik imeti odprt dostop do vrat 80 in 443).

(8) Uporaba IS je praviloma neodvisna od strojne opreme, v kolikor so izpolnjene zahteve iz prejšnjega odstavka tega člena (uporaba je tipično mogoča na osebnih računalnikih z Windows, Linux, MacOS operacijskih sistemih, tablicah z operacijskimi sistemi Windows, iOS in Android ter pametnih mobilnih telefonih iOS in Android).

 

ZAVEZANOST K PONUDBI IN UPORABA PRAVA

3. člen

(1) IS šteje za zaprt sistem v smislu veljavnega Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. V primeru, da pravila niso določena s temi splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo veljavna pravila zakona, ki ureja javno naročanje ter na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov, zakona, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis ter pravila zakonika, ki ureja obligacijska razmerja.

(2) Komunikacije med strankami v IS potekajo izključno elektronsko in imajo z vidika veljavne zakonodaje enako veljavo kot bi bile izvedene v pisni obliki. Vsak podatek, povezan z objavo javnega naročila ali drugega povpraševanja ali s ponudbo, dopolnitvami in spremembami in poslan v IS (praviloma z gumbi, kot so »Objavi«, »Objavi javno naročilo«, »Pošlji«, »Posreduj«, »Oddaj«, »Oddaj ponudbo« ali podobno, pri čemer je nedvoumno kdo je pošiljatelj) šteje, kot da je lastnoročno podpisan s strani pošiljatelja (to velja tako za dokumente ali ponudbe kot celoto ter vsak posamezen del posredovanega podatka ali vsak dokument znotraj posredovanega sporočila). Posledično uporaba izrazov, kot so »podpisan, parafiran, podpisana vsaka stran, vsaka izjava ali del ponudbe ali podobno« v povpraševanjih ali dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila pomeni, da je uporabnik, ki je na tako povpraševanje oddal ponudbo, spremembo ali dopolnitev, s pošiljanjem v IS na zgoraj navedeni način, ustrezno lastnoročno podpisal vsak tak del ter vse dele oddane vsebine v IS ter oddano vsebino kot celoto.

(3) Ponudba ali katerikoli drug podatek, povezan s predložitvijo ponudbe (npr. dopolnitev, sprememba, pojasnilo ipd.) in posredovan v IS, šteje za lastnoročno podpisano ponudbo v postopku oddaje ponudb, dano v pisni obliki in ponudnika v celoti zavezuje skladno z določili zakonika, ki ureja obligacijska razmerja in se nanaša na dajanje ponudb. Smiselno enako velja za dokumentacijo, ki jo v IS posreduje naročnik.

(4) Če uporabnik IS ne posreduje podatkov v IS (objava javnega naročila ali drugega povpraševanja, oddaja ponudbe ali katerikoli drugega podatka, povezanega s predložitvijo ponudbe) v svojem imenu in za svoj račun (kot npr. fizična oseba zase, zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta v njegovem imenu) se šteje, da je imel uporabnik IS, ki je v IS posredoval podatke, v času posredovanja podatkov v IS za njihovo oddajo ustrezno pooblastilo v smislu zakonika, ki ureja obligacijska razmerja, dano s strani subjekta, v katerega imenu je v IS posredoval podatke. Ureditev pooblastitvenih razmerij je stvar notranjih razmerij subjektov, v katerih imenu se posreduje podatke (razmerja med pooblastiteljem in pooblaščencem, naročnik domneva, da so pooblastila dana v ustreznem obsegu in vsebini). Le v primeru dvoma lahko naročnik gospodarski subjekt, v imenu katerega so bili v IS posredovani podatki, pisno ali elektronsko pozove ta gospodarski subjekt, da mu potrdi, da je bil uporabnik, ki je posredoval podatke v IS, v času posredovanja pooblaščen za zastopanje v obsegu, ki zadošča za takšen obseg in vsebino. Če je bilo v okviru posredovanja predloženo veljavno finančno zavarovanje za resnost ponudbe in je gospodarski subjekt potrdil, da uporabnik, ki je posredoval podatke v IS, v času posredovanja podatkov v IS ni bil pooblaščen za zastopanje v obsegu, ki zadošča za takšen obseg in vsebino, lahko uporabnik, ki so mu v okviru oddaje ponudbe ali povpraševanja bili posredovani podatki, unovči predloženo finančno zavarovanje.

(5) Vsak uporabnik je odgovoren za to, da ima v primeru, če podatkov v IS ne posreduje v svojem imenu in za svoj račun, s strani gospodarskega subjekta ali subjektov, v imenu katerega-ih posreduje podatke v IS, izdano veljavno pooblastilo v obsegu, ki zadošča za takšen obseg in vsebino posredovanih podatkov v IS. Za prekoračitev pooblastil je materialno in kazensko odgovoren tako vsakemu gospodarskemu subjektu, v imenu katerega je v IS posredoval podatke, kot tudi uporabniku, ki je naročnik in objavlja javno naročilo ali povpraševanje, ter skrbniku IS.

(6) Skrbnik IS ne odgovarja uporabniku, ki je naročnik ali gospodarskemu subjektu, v imenu katerega so bili posredovani podatki za škodo, ki bi nastala zaradi posredovanja podatkov v IS s strani nepooblaščene oz. nezadostno pooblaščene osebe, saj na notranja pooblastitvena razmerja nima vpliva in ne ustvarja tehničnih ali vsebinskih ovir za oddajo ponudb ali druge vsebine. Skrbnik IS tem subjektom zgolj posreduje podatke o identifikaciji osebe, ki je posredovala podatke v IS (e-pošta, GSM številka, morebitne podatke o času in vsebini vnosa ter, če je dosegljiva, IP številko iz katere je bila vzpostavljena povezava v IS), v primeru nepooblaščene uporabe pa lahko, če v zvezi s tem zazna kaznivo dejanje, to tudi naznani pristojnim organom.

(7) Pooblastitveno razmerje znotraj posamezne oddane ponudbe na javno naročilo ali drugo povpraševanje: šteje se, da ima gospodarski subjekt, ki je oddal ponudbo tudi v imenu partnerjev, podizvajalcev ali drugih gospodarskih subjektov, na katerih kapacitete se sklicuje, smiselno enako pooblastilo, kot je to navedeno zgoraj, za oddajo tudi v njihovem imenu in za njihov račun v obsegu, ki zadošča namenu njihove pooblastitve (šteje se, da ima uporabnik, ki je v IS posredoval podatke v imenu in za račun tretjega, za to ustrezno pooblastilo, ki zadošča za takšen obseg in vsebino). Uporabnik, ki je naročnik, lahko tak gospodarski subjekt, v kolikor predložitve pooblastila ne zahteva že v sami ponudbi, naknadno pozove, da mu na zgoraj navedeni način izkaže, da je bil  uporabnik, ki je posredoval podatke v IS, v času posredovanja podatkov v IS ustrezno pooblaščen, v primeru neizkaza pooblastila ali izkaza neustreznega pooblastila pa so sankcije enake kot je navedeno v temu členu (izločitev ponudbe, neveljavnost posredovanih podatkov).

(8) Smiselno enako velja tudi za pooblastila fizičnih oseb (npr. pooblastilo za vpogled v kazensko evidenco za odgovorne osebe), v kolikor pooblastilo ni v ustrezni obliki podpisano in predloženo že v sami ponudbi. Gospodarski subjekt se v takem primeru zavezuje, da bo na poziv naročnika naknadno predložil ustrezno pooblastilo, skladno z veljavno zakonodajo in v roku, ki mu ga bo dal naročnik, v obliki, v kakršni obstaja (elektronski, pisni,…).

(9) Vse zgoraj navedeno smiselno velja tudi za vse druge komunikacije, kot je preklic ponudbe, predložitev pojasnila ali dopolnitve ponudbe, ali druge komunikacije.

(10) Vročanje: naročnik bo uporabnikom, ki so ponudniki, vsa sporočila v IS (pozive za dopolnitve, pojasnila ponudb, povabila k oddaji ponudb idr.) primarno vročal s sporočili znotraj IS, sekundarno pa tudi na elektronski naslov ali elektronske naslove, ki bodo v času posredovanja sporočila pri posamezni oddani ponudbi navedena kot kontaktni naslovi uporabnikov, ki vidijo posamezno ponudbo. IS zabeleži informacijo o uporabniku, ki je v IS oddal ponudbo. Šteje se, da ponudnik z navedbo uporabnika, ki je v IS oddal ponudbo (ter uporabnike, ki so bili v trenutku posredovanja sporočila naročnika vneseni kot uporabniki, ki vidijo posamezno ponudbo), dal soglasje, da vse komunikacije med naročnikom in ponudnikom po oddaji ponudbe potekajo preko tega uporabnika znotraj IS in njegovega e-naslova oziroma profilov in e-naslovov uporabnikov. Naročnik pri tem dokazuje zgolj, da je njegovo sporočilo zapustilo elektronski poštni sistem naročnika ter posredovalo sporočilo na elektronske naslov, ki so bili v času posredovanja sporočila navedeni kot uporabniki pri ponudbi. Ponudnik se zavezuje, da bo redno spremljal vsebino e-naslovov uporabnikov, ki so navedeni v IS pri tej ponudbi, ter bo na morebitno zahtevo naročnika elektronsko potrdil prejem posameznega sporočila. Hkrati se ponudnik zavezuje, da bo v času od oddaje ponudbe do naročnikove izdaje odločitve v posameznem povpraševanju redno spremljal IS na način, da se bo prijavljal v sistem in pregledoval ali mu je naročnik v IS posredoval poziv za dopolnitev, povabilo ali drugo komunikacijo za primer, če posameznega elektronskega sporočila zaradi kakršnihkoli razlogov ne bi prejel.

(11) Naročnik ter skrbnik IS ne odgovarjata, da bo uporabnik posamezno elektronsko sporočilo tudi dejansko prejel (saj to tehnično ni mogoče zagotoviti s 100% zanesljivostjo), zato ima ponudnik morebitne prejete pozive kadarkoli možnost preveriti s prijavo v IS v področju Ponudnik, Pozivi ali Moja povabila – z izspisom pozivov ali povabil na ta način se šteje, da je ponudnik z njimi seznanjen s trenutkom objave poziva ali povabila.

 

B. POMEN IZRAZOV

4. člen

(1) Posamezni izrazi v splošnih pogojih uporabe IS imajo naslednji pomen:

 • oddaja ponudbe je definirana kot elektronska oddaja ponudbe v smislu veljavnega zakona, ki ureja javno naročanje in veljavnih podzakonskih predpisih;
 • objava javnega naročila v IS je objava postopka znotraj IS (postopka oddaje ponudb v kateremkoli postopku povpraševanja), v okviru katerega lahko ponudniki oddajo svojo ponudbo 
 • uporabnik je vsaka stranka, ki vstopa in komunicira IS;
 • skrbnik IS je družba, ki skrbi za nemoteno delovanje sistema in dodeljuje pravice uporabnikom;
 • naročnik je uporabnik IS, ki generira javno naročilo ali drugo povpraševanje, ali poziv za spremembo ali dopolnitev in je naslovnik ponudb, ki jih predložijo ponudniki v IS;
 • ponudnik je uporabnik IS, ki v IS za posamezno javno naročilo ali drugo povpraševanje predloži ponudbo oziroma sodeluje v postopku oddaje ponudb, vključno z naknadno komunikacijo (pojasnili, spremembami in dopolnitvami…);
 • zgoščena vrednost, v IS imenovana tudi prstni odtis ali HASH posamezne vsebine (kot je objavljeno javno naročilo, sprememba objavljejnega javnega naročila, oddane ponudbe, posredovanega umika ponudbe, poziva, spremembe, dopolnitve, zapisnika o javnem odpiranju ponudb ter druge vsebine) je matematični algoritem (funkcija), ki dobi kot vhod poljubno dolgo sporočilo, kot izhod pa vrne fiksno dolgo binarno vrednost (HASH vrednost). V IS se uporablja za preoblikovanje poljubno dolgih vhodnih sporočil v izhodne vrednosti fiksne dolžine. Pomembnost te funkcije je, da je nepovratna ali enosmerna, to pomeni, da je nemogoče najti vhodno sporočilo, če poznamo izhodno vrednost. Prav tako je nemogoče najdi dve vhodni sporočili, ki bi ob izhodu tvorili enaka rezultata, zato je v IS uporabljena za potrjevanje v IS prejete vsebine.
 • aktualna javna naročila so javna naročila (ali druga povpraševanja), na katera lahko vsak v IS registriran in prijavljen ponudnik odda ponudbo;
 • moja povpraševanja so povpraševanja naročnikov, h katerim je bil povabljen posamezen ponudnik. Če v posameznem postopku ni določeno drugače (ali je takšno naročilo objavljeno tudi med aktualnimi javnimi naročili) lahko na taka povpraševanja ponudbo oddajo le ponudniki, ki so k temu vabljeni s strani naročnika.
 • objavljena javna naročila, ki jim je rok oddaje potekel so javna naročila (ali druga povpraševanja), pri katerih je rok za oddajo ponudb potekel in oddaja ponudb zanje ni več mogoča;
 • zaključena javna naročila so tista naročila, ki jim je naročnik dal status zaključenih naročil. V okviru zaključenih javnih naročil naročnik ne more več izvajati nobenih dejanj (npr. pozivov, povabil), temveč jih lahko zgolj pregleduje;
 • rok za oddajo ponudb, rok za prejem dopolnitve ali pojasnila na podlagi poziva je rok, ki ga je naročnik v IS opredelil kot rok, do katerega IS sprejema ponudbe, spremembe ponudb, dopolnitve ali pojasnila;
 • oddaja ponudbe je trenutek, ko ponudba prispe v IS. Smiselno enako velja za ostale podatke, ki so posredovani v IS;
 • prepozna ponudba je ponudba, ki jo ponudnik pošlje v IS po preteku roka za oddajo ponudb. Taka ponudba v IS ni zabeležena (ponudnik elektronske ponudbe po preteku roka za oddajo ponudb niti ne more posredovati bodisi ker IS ne ponudi možnosti za oddajo ponudbe po preteku roka, bodisi da ima ponudnik odprt obrazec za oddajo ponudbe, pa stisne gumb za pošiljanje po preteku roka za oddajo ponudb oz. ta rok poteče, preden do IS pride vsebina ponudbe – v tem primeru IS obvesti ponudnika o neuspešnem posredovanju ponudbe, pondunik pa ne pridobi potrdila o uspešni oddaji ponudbe. Smiselno enako velja za ostale podatke, ki so posredovani v IS in so vezani na rok za oddajo;
 • javno odpiranje ponudb je postopek, ki se izvaja po določilih zakona, ki ureja javno naročanje. V primeru, če je naročnik označil, da je odpiranje ponudb za posamezno javno naročilo ali drugo povpraševanje javno, se odpiranje ponudb izvede avtomatično s strani IS neposredno po izteku roka za oddajo ponudb, ki je določen v posameznem javnem naročilu ali drugem povpraševanju. Zapisnik o odpiranju ponudb je javno dostopen v nekaj sekundah po izteku roka za oddajo ponudb pri tem javnem naročilu ali drugem povpraševanju, med javnimi naročili, ki jim je potekel rok za oddajo ponudb (priprava PDF datoteke s podatki iz vsebine pravočasno prejetih ponudb traja od nekaj sekund pa do približno minute). Podatki o javnem odpiranju ponudb so javno dostopni vsakemu uporabniku, ponudniki, ki so oddali ponudbe za posamezno javno odpiranje, pa po elektronski pošti na njihove naslove prejmejo še elektronsko sporočilo s povezavo na zapisnik o javnem odpiranju ponudb. Celoten postopek javnega odpiranja ponudb je izveden avtomatično s strani IS in predstavlja postopek javnega odpiranja ponudb v smislu zakona, ki ureja javno naročanje.

 

(2) IS je namenjen elektronski oddaji ponudb v postopkih javnega naročanja skladno z določili zakona, ki ureja javno naročanje, postopkih pod pragom za uporabo zakonodaje s področja javnega naročanja, ter v drugih povpraševanjih. IS predstavlja elektronsko vložišče ter ne posega v postopek javnega naročila pred oddajo ponudb ter od trenutka objave oziroma posredovanja obvestila izbiri najugodnejšega ponudnika. Vsa ravnanja naročnika, ki jih ta izvede izven sistema, se presojajo neodvisno od tega IS (npr. objava javnega naročila, dodatna pojasnila in objava izida postopka na Portalu enaročanje – IS ne nadomešča objava informacij na portalu javnih naročil – v sistemu enaročanje).

(3) IS osvežuje podatke po principu časa prejema posameznega podatka (podatki, ki časovno prvi prispejo v sistem, so obdelani kot prvi itd.). Mogoča je situacija, ko IS skoraj istočasno prejme dva ali več posredovanih sklopov podatkov; v tem primeru jih IS razvrsti po trenutku prejema in kot take obdela.

(4) Kot uraden čas, na podlagi katerega tečejo roki v IS se šteje lokalen čas kot je nastavljen na strežniku in ki je ves čas prikazan v IS (zgornji desni kot zaslona). Čas oddaje posamezne ponudbe se presoja skladno z v IS zabeleženim časom prejema ponudbe, smiselno enako velja za ostale podatke, ki so posredovani v IS.

(5) Naročnik, ki ima ustrezno licenco, lahko objavi javno naročilo ali drugo povpraševanje. Licenca za uporabo IS s strani naročnika je vezana na posamezno povpraševanje ali na časovno obdobje, skladno z vsakokratnim veljavnim cenikom Skrbnika IS, in vključuje tudi licenco za brezplačno oddajo ponudb in ostalo komunikacijo drugih uporabnikov za javna naročila ali povpraševanja tega naročnika.

(6) IS črpa podatke o posameznem domačem gospodarskem subjektu ali naročniku iz poslovnega registra (zunanji IS) za potrebe prve registracije v sistem ter za potrebe oddaje ponudb z drugimi gospodarskimi subjekti.

(7) IS ima programske mehanizme ter je postavljen skladno z organizacijskimi ukrepi, s kombinacijo katerih je s tehničnimi sredstvi in ustreznimi postopki zagotovljeno delovanje IS v skladu z določbami zakona, ki ureja javno naročanje v smislu 10. odstavka 37. člena zakona, ki ureja javno naročanje.

 

C. NAČIN UPORABE IS

VSTOP V IS IN IZHOD IZ IS

5. člen

(1) Vsak uporabnik do IS dostopa preko varne povezave (SSL protokol, https povezava). Vsa komunikacija med posameznim uporabnikom in IS je šifrirana. Za vsako ponudbo v postopku draženja, ki se vnese v IS, je zabeleženo kateri uporabnik jo je vnesel ter točen datum in čas prejema ponudbe v IS.

(2) Uporabnik, ki ni registriran in prijavljen v IS, lahko pregleduje zgolj aktualna objavljena javna naročila, javna naročila, ki jim je rok za oddajo ponudb potekel (skupaj z zapisnikom o posameznem javnem odpiranju ponudb), zaključena in preklicana javna naročila, brez prikaza prejetih ponudb (z izjemo javnih podatkov, dostopnih v zapisniku o javnem odpiranju ponudb), ter te splošne pogoje za uporabo IS.

(3) V IS se je mogoče identificirati z uporabniškim imenom in geslom. Po identifikaciji uporabniškega imena v obliki elektronskega naslova uporabnika in gesla IS posreduje uporabniku na vnaprej definirano mobilno telefonsko številko enkratno geslo, ki velja samo za enkraten vstop v IS (t.im. dvostopenjska avtentifikacija). Ob vsaki identifikaciji ponudnika v IS ta posreduje novo enkratno geslo za vstop v IS.

(4) Kombinacija uporabniškega imena in gesla ter vsakokratnega enkratnega gesla za vstop v IS enolično določa uporabnika (ponudnika, naročnika). Šteje se, da ima uporabnik, ki se identificira z ustreznim uporabniškim imenom in geslom ter enkratnim geslom za vstop v IS, zadostna pooblastila ponudnika ali naročnika, ki zadoščajo vsebini, obsegu in namenu dajanja ponudbe ali povpraševanja oziroma draženja, ter je s temi podatki v celoti identificiran. Šteje se, da je ponudnik, ki se je uspešno identificiral in oddal ponudbo za posamezno povpraševanje v IS, lastnoročno podpisal tako ponudbo (ta podpis šteje za lastnoročni podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščenca). Enako velja za naročnika, ki je vnesel javno naročilo ali drugo povpraševanje.

(5) Vsak uporabnik mora skrbno hraniti identifikacijske elemente (uporabniško ime, geslo, ter vsakokratno enkratno geslo, prejeto na mobilni telefon) in jih ne sme posredovati tretjim osebam. V primeru suma razkritja identifikacijskih elementov mora uporabnik nemudoma obvestiti skrbnika IS, pri čemer se mu v najkrajšem času izda nove identifikacijske elemente (storitev se mu zaračuna po veljavni tarifi, v kolikor uporabnik ne dokaže, da do razkritja ni prišlo z njegove strani – dokazno breme leži na strani uporabnika). Če uporabnik (ponudnik), zahteva izdajo novih identifikacijskih elementov zaradi suma razkritja identifikacijskih elementov v času oddaje ponudbe, šteje da je preklical vse ponudbe v tem postopku in posledično štejejo njegove ponudbe, oddane na podlagi starih identifikacijskih elementov, za neveljavne, če je pred iztekom roka za oddajo ponudb tako zahteval od naročnika in naročniku to na kakršenkoli način sporočil tako, da lahko dokaže, da je naročnik prejel sporočilo pred iztekom roka za oddajo ponudb, sicer njegove že oddane ponudbe ostanejo v veljavi. Če naročnik zaradi tega ne more uspešno zaključiti javnega naročila in leži razlog preklica na strani ponudnika, ki je zahteval preklic, lahko naročnik odda naročilo naslednjemu najugodnejšemu ponudniku, od ponudnika, ki je preklical identifikacijske elemente, pa zahteva povračilo nastalih stroškov (in morebitne nastale škode) zaradi preklica.

(6) Uporabnik, ki je naročnik ali ponudnik, se ob prvi uporabi sistema registrira v IS na način, kot je to predvideno v IS. Prvi registrirani uporabnik IS lahko dodaja in ureja druge uporabnike istega naročnika ali ponudnika.

(7) Uporabnik zaključi uporabo IS s pritiskom na ustrezen gumb v brskalniku (izhod iz sistema) tako, da se zapre in zaključi trenutna seja, ter zapiranjem brskalnika (zaradi varnosti).

(8) Zgoraj napisana pravila vstopa in izstopa iz IS smiselno veljajo za vse vrste uporabnikov, ki se identificirajo v sistem.

(9) V primeru tehničnih težav ali vprašanj v zvezi z uporabo IS je znotraj IS na voljo informacija o elektronskem naslovu in telefonski številki za tehnično podporo.

(10) Vsak uporabnik se zavezuje, da IS ne bo uporabljal v nasprotju s temi splošnimi pogoji uporabe IS ali nezakonito ali skušal pridobiti podatke v IS nazakonito, da ne bo uporabljal škodljivih programov ali datotek, ki bi lahko motile ali onesposobile delovanje IS ali komunikacij do IS, da ne bo spreminjal podatkov v IS v nasprotju z načinom delovanja IS, ter da IS ne bo uporabljal za lažno predstavljanje pod drugimi imeni in brez pooblastil tretjih v njihovem imenu. Hkrati se zavezuje, da bo z morebitnimi osebnimi podatki in podatki, ki predstavljajo poslovno skrivnost, ravnal z vso potrebno skrbnostjo in bo v IS posredoval zgolj podatke, za katere ima pravico do posredovanja. Prav tako se zavezuje, da bo redno spremljal elektronski naslov, ki ga pri posamezni oddaji ponudb navede kot kontaktni naslov.

 

D. UPORABA IS S STRANI NAROČNIKA

6. člen

(1) Naročnik v IS vnese javno naročilo oziroma drugo povpraševanje na način, kot to predvideva IS. Naročnik je izključno odgovoren za vnos vseh podatkov, ki so potrebni za uspešno oddajo ponudb.

(2) Če se povpraševanje izvede s povabilom posameznim ponudnikom, IS na elektronske naslove ponudnikov, ki so vabljeni k oddaji ponudb, pošlje povabilo k oddaji ponudb. Šteje se, da je bilo povabilo poslano in dostavljeno vabljenemu ponudniku, če elektronsko sporočilo uspešno zapusti IS. Naročnik pri oddaji povabila dokazuje zgolj, da je sporočilo zapustilo njegov IS ter točnost elektronskega naslova in ne odgovarja za to, da bo ponudnik dejansko prejel elektronsko sporočilo. Veljajo pravila pregleda in vpogleda v IS, kot so navedena v teh splošnih pogojih.

(3) Naročnik lahko spreminja parametre posameznega javnega naročila ali povpraševanja do roka za oddajo ponudb na način, kakor je to predvideno v IS. IS beleži vsako spremembo vsebine javnega naročila oziroma povpraševanja, skupaj z zgoščeno vrednostjo. Naročnik do roka za oddajo ponudb z namenom nerazkritja nima podatka o tem ali je kdo od ponudnikov oddal ponudbo.

(4) Neposredno po poteku roka za oddajo ponudb je naročniku in vsem ponudnikom ter v javnem delu IS na voljo elektronski zapisnik o javnem odpiranju ponudb, če je naročnik predvidel javno odpiranje ponudb. Navedeni zapisnik je avtomatsko generiran s strani IS in v nobenem primeru ne šteje za sprejem ponudbe s strani naročnika, oziroma njegovo izbiro. Naročnikova izbira se ne objavi v IS, temveč na portalu e-naročanje oz. je vročena skladno z veljavno zakonodajo.

(5) Za povpraševanja, ki niso izvedena po pravilih zakona, ki ureja javno naročanje, ter za postopke ki so izvedeni po pravilih javnega naročanja, pa zanje ni predvidena objava na portalu e-naročanje, lahko naročnik znotraj IS izdela odločitev, ki jo IS posreduje vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbo. Odločitev je namesto v elektronski obliki lahko posredovana tudi v pisni obliki.

(6) Naročnik lahko kadarkoli v času do izteka roka za oddajo ponudb javno naročilo ali drugo povpraševanje prekliče skladno z veljavno zakonodajo, po poteku roka pa izdati odločitev skladno z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja, če je predmet povpraševanje po pravilih javnega naročanja.

(7) Zgoraj napisane določbe za naročnika smiselno veljajo tudi za druge postopke povpraševanj.

 

E. UPORABA IS S STRANI PONUDNIKA

7. člen

(1) Za čas IS se upošteva lokalni čas, ki je nastavljen v IS in na vpogled uporabnikom v vsakem trenutku (izpisan je na vsakem relevantnem ekranskem zaslonu IS v zgornjem desnem kotu prikazanega IS).

(2) Uspešnost posamezne oddane ponudbe je posameznemu uporabniku vidna na način, da IS izpiše potrdilo o točnem datumu in uri prejetja ponudbe v IS ter zgoščeno vrednost prejete vsebine, ki jo lahko naročnik in ponudnik kadarkoli naknadno preverita.

(3) Vsako javno naročilo ali drugo povpraševanje je za vse ponudnike odprto hkrati.

(4) Ponudnik lahko do izteka roka za oddajo ponudb v posameznem javnem naročilu ali povpraševanju odda svojo ponudbo. Posamezno oddano ponudbo lahko prekliče kadakoli pred rokom za oddajo ponudb. Ponudb ni mogoče preklicati po izteku roka za oddajo ponudb – morebiten odstop od ponudbe po roku za oddajo ponudbe, ki je izveden po določilih zakona, ki ureja javno naročanje, se sankcionira v smislu odstopa od ponudbe po poteku roka za oddajo ponudbe. Ponudnik lahko za posamezno povpraševanje odda le eno ponudbo – IS onemogoča uporabniku oddajo več kot ene ponudbe za posamezno povpraševanje. Uporabnik lahko spremeni svojo ponudbo pred iztekom roka za oddajo ponudb na način, da prekliče že oddano ponudbo ter odda novo.

(5) Smiselno enako velja za ostala povpraševanja.

 

F. VIŠJA SILA

8. člen

(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranke ali skrbnik IS niso mogli predvideti ter kakorkoli vplivajo na izvedbo posamezne oddaje javnega naročila ali drugega povprašeavnja.

(2) Naročnik ali skrbnik IS v primeru višje sile, takoj ko je to mogoče, na elektronski način ali drugače obvesti vse stranke. V primeru kakršnegakoli vpliva višje sile na oddajo ponudb se javno naročilo ali posamezno povpraševanje razveljavi. Naročnik po prenehanju višje sile odloči ali bo povpraševanje ponovil. Praviloma ga ne ponovi, če v času do nastanka višje sile ali nedelovanja IS še noben ponudnik ni oddal ponudbe na posamezno javno naročilo ali povpraševanje.

(3) Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

 

G. NEDELOVANJE IS ALI POSAMEZNIH FUNKCIJ IS

9. člen

(1) Skrbnik IS skrbi za to, da bo IS deloval nemoteno. Ker gre za kompleksen IS ni mogoče v celoti izključiti možnosti napak v delovanju IS, tako v strojni kot tudi v programski opremi ali v komunikacijah. V primeru izpada IS bo skrbnik IS poskrbel za čim krajši izpad IS in se po svojih najboljših močeh potrudil v najkrajšem času vzpostaviti delujoče stanje IS.

(2) V primeru, da pride do motenja ali izpada IS v času od objave javnega naročila ali drugega povpraševanja naročnik primeroma presodi ali je narava izpada IS takšna, da je potrebno ponoviti oddajo ponudb (npr. oddaja se prekliče in ponovi, če je od začetka objave javnega naročila ali drugega povpraševanja do nastanka motnje ali izpada uspešno ponudbo oddal vsaj en ponudnik).

(3) Skrbnik IS ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi komur koli nastala zaradi uporabe IS, naročniku pa odgovarja največ do višine finančnega nadomestila za uporabo IS, ki velja za posamezno povpraševanje naročnika, ki je bilo razveljavljeno ali ustavljeno zaradi nedelovanja ali nepravilnega delovanja IS, glede na veljaven cenik za posamezno objavo javnega naročila. Skrbnik IS ne odgovarja ponudnikom za posamezno povpraševanje, ki je bilo razveljavljeno ali ustavljeno zaradi nedelovanja ali nepravilnega delovanja IS.

(4) Skrbnik IS ne prevzema odgovornosti za neposredno in posredno škodo (vključno s poslovno škodo, izgubo dobička, prekinitvijo poslovanja, izgubo podatkov) nastalo z ali iz uporabe IS.

(5) Skrbnik IS vzdržuje IS. Zaradi odprave napak in vzdrževanja IS je ta lahko podvržen občasnim načrtovanim prekinitvam delovanja, ki bodo izvedeni v času, ko se povpraševanja ne bodo izvajala (praviloma ob nedelovnikih ter v nočnem času). Uporabniki bodo o načrtovanih prekinitvah delovanja praviloma obveščeni v IS vsaj dva dni pred prekinitvijo.

(6) Skrbnik IS ali naročnik lahko za posamezno povpraševanje izključita nekatere funkcionalnosti IS. Ponudniki bodo v takem primeru v posameznem povpraševanju seznanjeni s funkcionalnostmi, ki jim bodo za posamezno povpraševanje na voljo. Skrbnik IS ima pravico spremeniti ali dodati posamezne funkcije delovanja IS brez vnaprejšnjega obvestila.

 

H. KONČNE DOLOČBE

10. člen

(1) Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh IS. Vsakokratna sprememba splošnih pogojev začne veljati 10 dni po njihovi objavi, uporabniki pa jo potrdijo ob prvi naslednji prijavi v IS.

(2) Podatki o posameznem javnem naročilu ali drugem povpraševanju, vključno s ponudbami, se praviloma hranijo najmanj 2 leti od vnosa, naročnik pa jih lahko arhivira (v IS je omogočen XML izvoz za potrebe eHrambe). Ne glede na to je naročnik dolžan v najkrajšem času po zaključku posameznega povpraševanja, najkasneje pa v 30. dneh od zaključka posameznega postopka, na lasten medij shraniti celotno vsebino z vsemi relevantnimi podatki, vključno z oddanimi ponudbami. Skrbnik IS v nobenem primeru ne odgovarja za morebitno izgubo podatkov v IS.

(3) Informacijski sistem ePonudbe.si je last avtorja oz. nosilca materialnih avtorskih pravic, družbe Praetor d.o.o., Ljubljana. Avtor sistema ne preverja vnesenih podatkov in ne odgovarja za vsebino javnih naročilo in drugih povpraševanj in vsebino oddanih ponudb (vključno z morebitnimi v IS naloženo zlonamerno kodo ali računalniškimi virusi) - IS je avtomatiziran, zato v nobenem primeru nima vpliva na ravnanja posameznih uporabnikov IS, niti ne odgovarja za podatke, ki jih glede posameznega povpraševanja vnese uporabnik (naročnik ali ponudnik).

(4) Če ni drugače določeno specialnejša določba velja pred bolj splošno določbo. Če je vsebina določil posameznega javnega naročila ali drugih (pisnih) navodil naročnika v nasprotju s temi splošnimi pogoji uporabe, pa naročnik kljub temu izvede povpraševanje v tem IS, ponudniki pa na povpraševanje pristanejo in oddajo ponudbo v IS se šteje, da se uporabniki strinjajo s temi splošnimi pogoji uporabe. V primeru, če se navodila v posamezni dokumentaciji v zvezi z izvedbo javnega naročila razlikujejo od teh splošnih pogojev v smislu, da narekujejo drugačen postopek oddaje ponudb ali dodatnih pojasnil, drugačen način podpisovanja dokumentov ali oblike oddaje dokumentov, kot je predviden v tem IS, veljajo določbe teh splošnih pogojev uporabe IS.

(5) Uporabniki IS se zavezujejo, da bodo skušali vse morebitne spore in nejasnosti v zvezi z uporabo tega IS rešiti sporazumno. V kolikor sporazum med strankami ne bi bil mogoč, o sporih iz naslova uporabe IS odloča stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

(6) Ti splošni pogoji uporabe so izdelani v slovenskem jeziku in so prevedni v angleški jezik. V primeru nedoslednosti pri prevodu prevlada slovenska verzija splošnih pogojev nad drugimi verzijami.